Psühholoogia instituudis pälvitud tunnustused

2023

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil pärjati taas rohkelt meie üliõpilaste töid:

 • Helen Hallik - sotsiaalteaduste 1. preemia bakalaureuseastmes töö „Objektide keskmise asukoha eristamine“ eest (juhendajad: Jüri Allik, Aire Raidvee, Richard Naar)
 • Irmeli Kokmann - sotsiaalteaduste 1. preemia bakalaureuseastmes töö „Kolmeaastaste laste ja nende vanemate vahelised konfliktid“ eest (juhendajad: Tiia Tulviste, Jane Kuperjanov)
 • Anna Karolin - äramärkimine töö „Kuidas müksata inimesi digitaalteenuseid kasutama: randomiseeritud põllukatse“ eest (juhendaja: Andero Uusberg)
 • Anna Dadatskaja - äramärkimine töö „Lahknevusnegatiivsuse seos isiksusega“ eest (juhendajad: Kairi Kreegipuu, Nele Põldver)
 • Keiti Liivas - sotsiaalteaduste 1. preemia magistriastmes töö „Bipolaarse häire polügeensete riskiskooride seosed bipolaarse häirega esmastel depressioonipatsientidel“ eest (juhendaja: Kelli Lehto)
 • Kadi Reintam - sotsiaalteaduste 1. preemia magistriastmes töö „Häirunud söömiskäitumise arengutrajektoorid vanuses 11–16 aastat ja nende seosed häirunud söömiskäitumise riskiteguritega“ eest (juhendajad: Kärol Soidla, Kirsti Akkermann)
 • Liis Themas - Haridus- ja Teadusministeeriumi eripreemia doktoriastmes töö „Lahknevusreaktsiooni areng eelkooliealistel lastel: süstemaatiline kirjanduse ülevaade ja metaanalüüs“ eest (juhendajad: Pärtel Lippus, Marika Padrik, Kairi Kreegipuu)

Andero Uusberg pälvis Tartu Ülikooli aumärgi.

Tiia Tulviste esitati riikliku elutööpreemia kandidaadiks pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest.

René Mõttus esitati riikliku teaduse aastapreemia kandidaadiks sotsiaalteaduste valdkonnas.

Triin Liini, Signe Reppot ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituuti tunnustati kauaaegse koostööpartnerina Euroguidance Eesti 25. juubeli konverentsil "Navigeerides professionaalsuse labürindis. Karjäärispetsialisti identiteedikonverents".

Kertu Ird sai instituudi parima tugitöötaja preemia.

Psühholoogia instituudi I aastaauhinnad

2022

Andero Uusberg valiti Tartu Ülikooli 2022. aasta õppejõuks sotsiaalteaduste valdkonnas!

Talis Bachmann esitati riikliku elutööpreemia kandidaadiks pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest.

Andero Uusberg esitati riikliku teaduse aastapreemia kandidaadiks sotsiaalteaduste valdkonnas.

Uku Vainik pälvis instituudi 2022. aasta silmapaistva ühiskondliku tegevuse preemia.

Andero Uusberg, Kristjan Pulk ja Leonore Riitsalu pälvisid 2022. aasta parima sotsiaalteaduste valdkonna üksuste vahelise ühisartikli preemia artikli „How am I doing financially compared to expectations? An experimental comparison of messaging strategies in investor newsletters“ eest.

Edu ja Tegu programmi konverentsil "Teadlikult tulevikku" tunnustati ettevõtlus- ja karjääriõppe parimaid:

 • Ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja 2022 silmapaistev nominent - Signe Reppo ja Triin Liin, TÜ psühholoogia instituut
 • Aasta tegija 2022 silmapaistev nominent - Lilian Ariva, Edu ja Tegu programmi tiimijuht Tartu Ülikoolis

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil pärjati taas meie üliõpilaste töid:

 • 1. preemia rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Liisi Promet konkursitöö „Empiiriliste teadvuseteooriate võrdlev analüüs“ eest; Juhendaja: Talis Bachmann
 • 3. preemia rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Loretta Aganits konkursitöö „Muusika kuulamise põhjused igapäevaelus“ eest; Juhendaja: Marika Rauk
 • 1. preemia magistriõppe üliõpilaste astmes Maria Krajuškina konkursitöö „Äratundmistäpsus ja kindlushinnang videotest ja fotodest koosnevates samaaegsetes ja järjestikustes äratundmisridades ühe ja kahe kurjategija identifitseerimisel“ eest; Juhendaja: Annegrete Palu

Kairi Kreegipuu pälvis Tartu Ülikooli medali pikaaajalise kaaluka panuse eest ülikooli arengusse.

Marika Rauk pälvis teenetemärgi „100 semestrit Tartu Ülikoolis“.

Kertu Saar sai instituudi parima tugitöötaja preemia.

Anu Realo valiti Academia Europaea liikmeks.

Anu Realo valiti Maailma väärtuste uuringu teadusnõukogusse.

Kirsti Akkermann, Liisi Ausmees, Kariina Laas, Anni Tamm, Pirko Tõugu ja Helen Uusberg lisati edukate naisteadlaste portaali AcademiaNet.

2021

Õppekava "Rakenduslik käitumisteadus" avamine (eestvedajaks Andero Uusberg) pälvis Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna Aasta Teo auhinna.

Kariina Laas pälvis instituudi 2021. aasta ühiskondlikult aktiivse töötaja preemia.

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil said auhinnatud meie tudengite tööd:

 • Kadi Reintam - bakalaureuseastme 1. preemia konkursitöö „Söömishäirete sümptomite muutuse seosed diagnostiliste kategooriate ning seisundiärevuse ja depressiooniga“ eest.
 • Triinu Ojalo - magistriastme 1. preemia konkursitöö „Depressiooni ja antidepressantide kasutuse seoses dementsuse ja Alzheimeri tõve geneetilise riskiga“ eest.
 • Helo Liis Soodla - magistriastme 2. preemia konkursitöö „Dimensionaalse psühhopatoloogia käsitluse suunas: isiksusepõhine latentse profiili analüüs“ eest.

Tartu Ülikooli teenetemärkide jagamisel said Tartu Ülikooli medali doktorant Helo Liis Soodla ning Tartu Ülikooli aumärgid kaasprofessor Kirsti Akkermann ja lektor Kariina Laas.

Instituudi parima tugitöötaja preemia sai õppekorralduse spetsialist Marju Tammiste.

Meie kursused "Sotsiaalpsühholoogia" (Toivo Aavik) ja "Multikultuursus, õpi- ja tööränne karjääri kujundamise kontekstis" (Margit Rammo) said e-kursuse kvaliteedimärgi.

2020

Iiris Tuvi koostöös Jaanus Harro, Evelyn Kiive, Talis Bachmanni ja Mariliis Vahtiga said preemia instituutide vahelise teaduskoostöö edendamise eest artikliga „Associations of attention distractibility with attention deficit and with variation in the KTN1 gene“.

Andero Uusbergi ja kolleegide artikkel inimkäitumise mõjutamisest "müksamise" teel sai ajakirja Journal of Behavioural Public Administration 2020. aasta parima artikli preemia.

Andero Uusberg sai instituudi 2020. aasta ühiskondlikult aktiivse töötaja preemia.

Uku Vainik esitati riigi teaduspreemia kandidaadiks.

Kariina Laas nomineeriti üliõpilaste poolt Tartu Ülikooli aasta õppejõu tiitlile.

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil said premeeritud meie tudengid:

 • Karl Must - bakalaureusetaseme 1. preemia konkursitöö „Teadveloleku kui püsiomaduse seosed emotsionaalse reaktiivsuse objektiivsete markeritega: muutused LPP amplituudis, naha elektrijuhtivuses ja kulmukortsutaja lihase aktiivsuses” eest.
 • Linda Ranne - bakalaureusetaseme 1. preemia konkursitöö „Emotsioonide regulatsiooni otsused - ümberhindamise ja tähelepanu kõrvalejuhtimise eelistuse, efektiivsuse ning valiku dünaamika võrdlus” eest.
 • Teele Möldre - magistritaseme 1. preemia konkursitöö „Meeleolu- ja ärevushäirete sümptomid ning problemaatiline nutitelefoni kasutamine noorukitel: sotsiaalse toetuse roll ja soolised erinevused” eest.
 • Liina Juuse - magistritaseme 2. preemia konkursitöö „Visuaalse ja verbaalse infotöötluse seos emotsioonitöötlusega ajus ja enesekohaste hinnangutega” eest.

Väino Vaske pälvis teenetemärgi "100 semestrit Tartu Ülikoolis".

Tiit Mogom valiti instituudi parimaks tugitöötajaks.

Toivo Aavik pälvis Margo Wilsoni artikliauhinna.

Annegrete Palu sai Tartu Ülikooli hea õpetamise grandi. Grandi toel saavad õppejõud teaduslikult uurida ja arendada oma õpetamist.

Gerly Tamm pälvis APSi (Association for Psychological Science 32nd Annual Convention) konverentsi raames doktorantide teadustöö eripreemia (Student Research Award Honorable Mention) oma posterettekandega "Present Vs Past Diagnosis of Social Anxiety Disorder: Differences in Recognition of Emotional Schematic Facial Expressions in Working Memory".

Kairi Kreegipuu valiti Tartu Ülikooli senatisse sotsiaalteaduste valdkonna esindajaks.

Tiia Tulviste ja Kairi Kreegipuu esitati Eesti Teadusagentuuri poolt naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet liikmeteks.

Jüri Allik pälvis riikliku teaduse elutööpreemia.

2019

Kairi Kreegipuu sai instituudi 2019. aasta ühiskondlikult aktiivse töötaja preemia.

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil said taas premeeritud meie instituudi kasvandikud: 

 • Helen Uusberg sai doktoriõppe astme tänukirja ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas konkursitöö „Afektiivsete individuaalsete erinevuste psühholoogiliste mehhanismide uurimine EEG korrelaatidega” eest.
 • Kärt Puusepp sai bakalaureuseõppe astme 3. preemia terviseuuringute valdkonnas konkursitöö „Tähelepanu kõrvale juhtimise ja hingamisele keskendumise võrdlus: emotsioonide reguleerimisega seotud muutused kulmukortsutaja lihase aktiivsuses ja naha elektrijuhtivuses” eest.
 • Riin Tark sai magistriõppe astme 3. preemia terviseuuringute valdkonnas konkursitöö „Triumfi mobiilse tervisemängu mõju lapseea vähipatsientide psühholoogilisele heaolule ja tervisega seotud elukvaliteedile: esmauuring” eest.
 • Karina Loid (Raudsik) sai Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemia „Lootustandvate sähvatuste eest“ rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes konkursitöö „Kas ekraanil kuvatavad kasutamisteavitused vähendavad nutitelefoni kasutamisaega või -kordi ja eneseraporteeritud probleemset nutitelefonikasutust? Tõendid kahekuulisest eksperimendist” eest.

Meie instituudi õppejõud Annegrete Palu ja Andero Uusberg nomineeriti üliõpilaste poolt Tartu Ülikooli aasta õppejõu tiitlile. 

Kirsti Akkermann valiti Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna teadus- ja arendusprodekaaniks.

Uku Vainik valiti McGilli Ülikooli külalisprofessoriks.

Kairi Kreegipuu valiti Läti Ülikooli külalisprofessoriks.

René Mõttus valiti European Journal of Personality peatoimetajaks.

Kertu Saar valiti instituudi parimaks tugitöötajaks. 

2018

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil tunnustati meie instituudi tudengeid:

 • Aire Milli doktoritöö „Emotsioonide kogemine, väljendamine ja äratundmine: isiksuseomadused ja vanus kui olulised mõjutegurid” pälvis 1. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas.
 • Dmitri Rozgonjuki konkursitöö „Problemaatilise nutitelefonikasutuse, depressiooni ja ärevuse sümptomite tõsiduse, ning objektiivselt mõõdetud nutitelefonikasutuse vahelised seosed ühe nädala jooksul” pälvis 3. preemia terviseteaduste doktoriõppe üliõpilaste astmes.

Anu Realo valiti Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks.

Annika Tamme

Psühho-seksuoloog Annika Tamme pälvis ühiskondliku aktiivsuse preemia

Aasta õppeteo auhind

Koolipsühholoogide magistriõpe Pärnus pälvis Tartu Ülikooli aasta õppeteo tunnustuse

Õppeauhindade üleandmine

Tartu Ülikool tunnustas õppekvaliteedi edendajaid ja kuulutas välja aasta õppeteod