Välismaale psühholoogia vahetusüliõpilaseks

Välismaal õppimine ei ole kohustus, aga on hea võimalus, mis annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on eeliseks ka tööturul. Välismaal sooritatud õppetööd arvestatakse Tartu Ülikooli õpingute osana.

Välisõpingute osa õppekavas nimetatakse mobiilsusaknaks. Mobiilsusaken aitab üliõpilasel mõista, millise osa õppekavast ta välismaal õppides läbitud saab, et ta oskaks juba õpingute alguses välisõpingute võimalusega arvestada. Mobiilsusakna olemasolu peaks võimaldama õppekava läbida viisil, et välisõpingute tõttu õpingud ei pikene, juhul kui õppekava läbitakse nii TÜ-s kui välismaal nominaalmahus (ca 30 EAP semestris).

Välisõpingute maht semestris on vähemalt 15 EAP-d, mis on üksiti välisõpingutele järgneva pikendussemesteri saamise eelduseks. Lühemaks ajaks õppima minnes või praktikat läbides on tõenäoliselt õpingute maht ainepunktides väiksem.

Kas välisõpingute tõttu minu õppeaeg TÜ-s pikeneb?

Õppeaeg võib pikeneda, kui välismaal õpitakse semestri jooksul miinumummahus õppeaineid ja välisõpingutele eelneval semestril/semestritel on õppekava läbitud vähemalt 75% semestri õppemahust. Seega sõltub kõik õppekava läbimisest TÜ-s ja välisõpingute mahust.

Millised on minu õpirände võimalused?

Loe õpirände võimaluste kohta siit.

Kuidas rahastada oma välisõpinguid?

Erasmus+ programmi õpirände puhul on osalejale stipendium (elamistoetus) tagatud. Vaata ka teisi stipendiumiprogramme.
 

Välismaale minek psühholoogia bakalaureuseõppes

Milline osa õppekavast on soovitatav läbida välismaal, ehk milline on minu õppekava mobiilsusaken?

Psühholoogia bakalaureuseõppekava 2. erialamooduli asemel või selle osana võib valida välisõpingute mooduli mahuga 15-24 EAP. Juhul, kui on oluline, et välisõpingute tõttu õppeaeg ei pikeneks, on soovitav välisülikoolis valida aineid, mis hõlmaksid sisult 2. suunamooduli või 2. erialamooduli aineid, kuid kogutud ainepunktid võivad asendada ka õppekava teiste osade aineid või täita valikainete/vabaainete mahtu.

Milline semester on parim aeg välisõpingute jaoks minu õppekava raames?

Õppekava III – V semester. Kolmanda semestri jaoks tuleks juba kandideerida 1. õppeaasta kevadsemestril. (Kuid näiteks viimasel semestril välismaale õppima suundujad peavad arvestama, et reeglina ei laeku väliskõrgkoolist õppetulemused TÜ semestri lõpuks, seega ei saa ka arvestada ülikooli lõpetamisega välisõpingute semestri lõpus.) 

Kuidas planeerida õpinguid, kui soovin välismaale õppima minna?

Konsulteeri õppekorraldusspetsialistiga (Marju.Tammiste@ut.ee), et oskaksid arvestada, kuidas planeerida välismaale minekut nii, et vajalikud ained TÜ-s saaks ka õigel ajal võetud (aineid loetakse tavaliselt kindlal semestril). 

Loe veel välisõppega seonduva õppekorralduse kohta.


Välismaale minek psühholoogia magistriõppes

Milline osa õppekavast on soovitatav läbida välismaal, ehk milline on minu õppekava mobiilsusaken?

Psühholoogia magistriõppe välisõpingud mahuga 15 EAP - 45 EAP võib täita väliskõrgkoolis.
Välisõpingute soovituslik maht on vähemalt 15 EAP semestris. Välisõpingute raames võib teha üld- ja erialaõppe ning vabaaineid, välismaal tehtud ainepunktide võrra on nende moodulite TÜ-s tehtav maht väiksem. Oluline on silmas pidada, et õpingud väliskõrgkoolis sisaldaksid vähemalt 15 EAP ulatuses üldõppe (kohustuslik) või erialaõppe (valikained) õppeaineid, sh praktilise sisuga õppeaineid. Kui väliskõrgkoolis läbitud õppeained on seotud magistritöö teema või tegemisega, arvestatakse need erialaõppe õppeaineteks.

Milline semester on parim aega välisõpingute jaoks selle õppekava raames?

Õppekava kolmas semester, mis tähendab, et väliskõrgkoolidesse peaks kandideerima teisel semestril. Viimasel semestril välismaale õppima suundujad peavad arvestama, et reeglina ei laeku väliskõrgkoolist õppetulemused TÜ semestri lõpuks, seega ei saa ka arvestada ülikooli lõpetamisega välisõpingute semestri lõpus.

Kuidas planeerida õpinguid, kui soovin välismaale õppima minna?

Arvestama peab sellega, et erialaõppe aineid võidakse lugeda üle aasta, mitte igal aastal.
Kui planeerid välisõpingud kolmandale semestrile, tuleks esimesel semestril läbida kõik üldõppe õppeained, mida loetakse sügissemestritel. Esimese semestri lõpuks planeeritakse koostöös juhendajaga magistritöö teema, millest lähtuvalt saab valida väliskõrgkoolis läbitavaid õppeaineid. Konsulteeri õppekorraldusspetsialistiga (Marju.Tammiste@ut.ee), kuidas oma õpinguid TÜ-s planeerida.

Loe veel välisõppega seonduva õppekorralduse kohta.