Autor:
Johan Paul Hion

Psühholoogia instituudi uurimisrühmad

Siin lehel on väike ülevaade meie instituudi uurimisrühmadest ja nende tegevustest.


 

Autobiograafilise mälu ja teadmiste uurimisrühm

Püüame mõista, kuidas inimese autobiograafilised mälestused sõltuvad kogetud sündmusest, sotsiaalsest ja/või kultuurikontekstist ning individuaalsetest erinevustest. Samuti uurime, kuidas mälestused sündmusest ja kogemustest toetavad teamiste kujunemist.

Rühmas tegutsevad Pirko TõuguTiia TulvisteAnni Tamm.


 

Hariduspsühholoogia ja infotehnoloogia kasutamise uurimisgrupp

Selle rühma teadlastel on tugev ja pikaajaline kogemus hariduse ja infotehnoloogiaga seotud teemade uurimisel. Oleme võtnud ette mitmeid projekte: eesti ja vene õppekeelega koolide 15-aastaste õpilaste teadmiste ja oskuste erinevuste põhjused; õppeedukust mõjutavad tegurid; nutikad tehnoloogiad ja digitaalne kirjaoskus õppimise muutuse edendamisel ning PISA Eestis (OECD programm rahvusvaheliseks õpilaste hindamiseks). Grupi liikmed on ekspertteadlased digitaalse kirjaoskuse uurimises ja õppimisega seotud pädevustes, mida edendab Euroopa Liidu Nõukogu. Samuti oleme saanud osa kahest hiljutisest üleeuroopalisest Horisont2020 projektist, mis on seotud hariduse ja infotehnoloogia kasutamisega. Esiteks juhtisid kolleegid Tampere ülikoolist veebipõhiste meetodite tööriistakomplekti väljatöötamist teemal "CORE – Children Online: Research and Evidence. A Know Base on Children and Youth in the Digital World". Projektis "Haridusuuenduste suurendamine koolides" viidi läbi digitaalsete õppevahendite hindamine ja koostöö digitööstusega. Rühm praktiseerib uuritavat ka selliste projektide kaudu nagu „Digipädevuste edendamine ja psühholoogia digitaalsete lahenduste õppematerjalide loomine”.

Rühmas tegutsevad Iiris Tuvi, Karin TähtKariina Laas.


 

Isiksuse ja heaolu labor

Rühm Facebookis Video

Uurime isiksuseomaduste ning kehalise ja vaimse heaolu omavahelisi seosed nii geneetilisel kui fenotüübilisel tasemel. Samuti uurime nii isiksuse kui heaolu keskkondlike ja geneetilisi põhjuseid, arengumustreid ning seoseid erinevate muude muutujatega nagu näiteks karjääri ja ametialased valikud. Uurime ka isiksuseomaduste ja vaimse tervise hindamisega seotud küsimusi. Meie uuringute keskseks teljeks on Eesti geenivaramu isiksuseuuring, mis on maailmas ainulaadselt mahukas ja detailne andmestik. Meil on tugeva kvantitatiivsete analüüside taust, mida muulugas kasutame keeruliste andmete põhjal võimalikult täpsete ennususmudelite looomiseks.

Rühmas tegutsevad René Mõttus, Jüri Allik, Anu Realo, Uku Vainik, Kenn Konstabel, Liisi Ausmees, Annika Tamme, Merili Tamson, Toivo Aavik, Kadri Arumäe, Katarina Kliit, Kätlin Anni, Karin Täht.


 

Karjääripsühholoogia uurimisrühm 

Head karjääriotsused on seotud suurema tõenäosusega leida tööd, teenida tööl konkurentsivõimelist palka ning tunda tööst rõõmu. Hea karjäärotsuse tegemine sõltub aga väga paljudest teguritest, sh enese tundmisest, võimaluste analüüsist, väärtuste selgusest, kogemuste piisavusest ja otsustamisoskuste olemasolust. Uurimisrühma eesmärgiks on heade karjääriotsuste tegemisega seonduvate asjalolude selgitamine ja karjäärinõustajate tööks vajalike töövahendite loomine ning kohaldamine.

Rühmas tegutsevad Triin Liin, Signe Reppo.


 

Keelepsühholoogia uurimisrühm

Keel on aken inimloomusesse. Ühendades lingvistika ja psühholoogia valdkondi, uurime, kuidas inimesed erinevatel keeletasemetel informatsiooni töötlevad. Täpsemalt huvitab meid see, kuidas emakeele taust mõjutab aju tajumist ja võõrkeele õppimist (Eesti Teadusagentuuri rahastatud projekt PSG902), kuidas erinevad sotsiaalsed ja psühholoogilised tegurid mõjutavad implitsiitsete väljenduste tõlgendamist sotsiaalse suhtluse käigus ning kuidas inimesed mõistavad keeruliste lausete tähendust reaalajas.

Meeskonda on oodatud tulevased doktorandid ja magistrandid! Huvi korral võtke kindlasti ühendust dr Siqi Lyuga (siqi.lyu@ut.ee).

Rühmas tegutsevad Siqi LyuLuming WangPärtel LippusNele PõldverKairi Kreegipuu.


 

Käitumisgeneetika uurimisrühm

Rühma kodulehekülg

Meie mõtteid, tundeid ja käitumist mõõdavad isiksuseküsimustikud ja vaimsete võimete testid. Koondnimetajaga käitumuslikud jooned, seostuvad nad ka oluliste elu tulemustega nagu tervis ja heaolu. Kahjuks on senimaani teadmata nende seoste põhjuslikud suunad, kuna randomiseeritud uuringud on väga kallid ja sageli eetiliselt võimatud. Me kasutame lahendusena geneetilise põhjuslikkuse hindamise meetodit – Mendeli randomiseerimist. See meetod kasutab ära naturaalset geneetilist loteriid, kus juhus jagab inimestele geneetilisi markereid, mis tõstavad või langetavad käitumuslikke jooni. Käitumisega seotud geneetiliste markerite leidmiseks me kaardistame 220 000 Eesti geenidoonori käitumuslikud jooned. Saadusena valmib käitumise ja elu tulemuste vaheliste potentsiaalsete põhjuslike seoste atlas. Samuti saab kogutud andmestikust aastateks väärtuslik ressurss igale uurijale, keda huvitavad käitumise, geneetika ja tervise vahelised seosed.

Rühmas tegutsevad Uku Vainik, Kadri Arumäe, Karolina Anja, Kerli Ilves, Kari Kuulman.


 

Lapse arengu uurimisrühm 

Uurime kas ja kuidas on COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud mõjutanud lapse kodust digiseadmete kasutamist ja silmast silma suhtlust. Eesmärgiks on paremini aru saada, millised on nende muutuste tagajärjed lapse arengule ja õppimisele - eesti keele omandamisele ja säilitamisele, kirjaoskuse arengule ning psühholoogilisele heaolule - praegu ja kaugemas perspektiivis (enne kooliminekut ja koolis). Seejuures võetakse arvesse ka teisi lapse arengut mõjutada võivaid faktoreid (lapse sugu, vanemate haridustaset, emotsionaalset seisundit jm).

Rühmas tegutsevad Tiia TulvisteAnni Tamm, Jaan Tulviste, Kariina Laas, Veronika Kalmus (ühiskonnateaduste instituut), Marit Napp (ühiskonnateaduste instituut), Ada Urm, Jane Kuperjanov, Anne-Liis Olt, Mirle Iro.


 

Psühhopatoloogia mehhanismide uurimisrühm 

Vaimse tervise probleemide ravi on seotud sellega, kuidas psühhopatoloogiat diagnoositakse ja mõtestatakse. Uurime kategoriaalsete mudelite kõrvale tõusnud dimensionaalseid lähenemisi eesmärgiga tuvastada, millised rahvastikus varieeruvad jooned koonduvad patoloogilisteks profiilideks, ning mis neid profiile iseloomustab, kaugema eesmärgiga töötada välja täpsemaid ja tõhusamaid hindamis- ja ravisekkumisi. Huvitume bioloogiliste, psühholoogiliste ja keskkondlike faktorite koosmõjudest psühhopatoloogia kujunemisel. Keskendume teiste teemade seas isiksusejoonte ja emotsiooni regulatsiooni raskuste rollile söömis- ja toitumishäire sümptomite kujunemisel ning nende sümptomite arenguliste trajektooride uurimisele kombineerides nii eksperimentaalseid kui longituudmeetodeid.

Rühmas tegutsevad Kirsti Akkermann, Kärol Soidla, Helo Liis SoodlaKätlin Anni, Kadi Reintam.Tartu afekti ja regulatsiooni uurimisrühm

Tartu afekti ja regulatsiooni uurimisrühm (TARU) tegeleb psüühika kuumema poole mõistmise ja mõjutamisega. 

Täpsemalt huvitab meid esiteks see, kuidas maailma tunnetavas ja ennustavas psüühikas tekivad tunded ja tahted 1,2 ning kuidas need omakorda meie tunnetust ja ennustusi mõjutavad 3,4,5

Teiseks püüame aru saada, kuidas psüühika oma tundeid ja tahteid ise reguleerib 6. Kaardistame mehhanisme, mille kaudu mõtlemise muutmine 7 ja muud strateegaid 8 emotsioone, stressi ja motivatsiooni mõjutavad. 

Kolmandaks uurime, kuidas isereguleeruva inimese käitumist vajadusel müksamise ja muude sekkumiste abil tõhusalt mõjutada 9,10,11

Töötame teoreetiliste ja matemaatiliste mudelite, käitumuslike ja psühhofüsioloogiliste eksperimentide ning läbilõikeliste ja kogemuse väljavõtte küsitlusuuringutega. 

Rühmas tegutsevad Andero Uusberg, Helen Uusberg, Martin Kolnes, doktorandid Richard Naar, Alan Voodla, Heidi Reinson, Sille-Liis Männik, Maria Krajuškina, Kaijo Rüütsalu ja Eike Siilbek ning mitmed projektide vedajad ja üliõpilased.


 

Tähelepanu, aju ja kognitsiooni uurimisrühm

Rühma kodulehekülg Rühm Facebookis Video

Meid huvitavad inimese käitumise, tunnete ja otsuste taga olevad kognitiivsed protsessid ning nende ajumehhanismid. Praegu uurime Eesti teadusagentuuri rühmagrandi (PRG1151) toel, kuidas tähelepanueelne töötlus seostub inimese stabiilsete omaduste ja lühiajaliselt esile kutsutud seisunditega ning kuivõrd see on üldine või spetsiifiline.

Rühmas tegutsevad Kairi Kreegipuu, Nele Põldver, Liisi Ausmees, Pärtel Lippus, Jüri Allik, Aire Raidvee, Siqi Lyu, doktorandid Annegrete Palu, Liina Juuse, Liis Kask, Annika Kask, Liis Themas, Mai-Liis Liiser ja mitmed üliõpilased.


 

Vaimse tervise ja keskkonna uurimisrühm

Projekti kodulehekülg

Uurime, millised seosed valitsevad loodusliku ja linnakeskkonna ning inimese vaimse tervise ning enesetunde vahel. Nende seoste vaatlemisel kasutame keskkonna ja registrite andmeid, aga ka inimese enesekohaseid hinnanguid enda enesetunde kohta ja eksperimentaalselt kogutavaid andmeid infotöötluse ja soorituse kohta. Teeme koostööd Tartu Ülikooli inimgeograafidega ning osaleme H2020 projektis eMOTIONAL Cities (01.03.2021-28.02.2015).

Rühmas tegutsevad Kairi KreegipuuKatarina Kliit, Kadri Leetmaa (ökoloogia ja maateaduste instituut), Anto Aasa (ökoloogia ja maateaduste instituut).


 

Õiguspsühholoogia uurimisrühm

Uurime teadvuse mehhanismide tööpõhimõtteid ja efekte võrdlevalt tõelevastava ja eksliku (eksitava) vaimse infotöötluse juhtudel.

Rühmas tegutsevad Talis Bachmann, Tuule Grolig, Annegrete Palu, Iiris Tuvi.

rõõmus laps sai süsti

Inimese vaktsineerimisvalmidust ennustavad kümned isiksuseomadused

Eesti paigutus õnneraportis 34. kohale.

Eesti on hakanud maailma õnnelikkuse edetabelis langema

näitleja mustal laval

Uues Anatoomikumis etendub Belgia neurokomöödia